Ordlista


Det finns många ord och begrepp som används inom områdena a-kassa och inkomstförsäkring. I denna ordlista finns de flesta ord som är bra att känna till inom dessa områden.
Ordlista

Hitta rätt i ordlistan

Gå direkt till en bokstav för att hitta rätt ord:

A

Aktivitetsstöd

Aktivitetsstöd kallas ersättningen som du får från Försäkringskassan när du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Arbetsgivarintyg

Ett arbetsgivarintyg innehåller viktigt information om en anställning, bl.a. anställningsform, start- och slutdatum samt arbetstid. Det finns ett särskilt utformat arbetsgivarintyg från a-kassan som du ska skicka in när du ansöker om arbetslöshetsersättning.

Blanketten för arbetsgivarintyg och ifyllnadshjälp finns på Samorganisationens hemsida.

Arbetslöshetsersättning

Arbetslöshetsersättning är den ersättning som kompenserar ditt inkomstbortfall vid arbetslöshet. Ersättningen kan ges efter grundförsäkringen Grundförsäkring
Om du har varit medlem i en a-kassa kortare tid än 12 månader kan du få max 365 kr/dag om du uppf... Läs mer →
eller efter den så kallade inkomstbortfallsförsäkringen Inkomstbortfallsförsäkring
Om du har varit medlem i en a-kassa i 12 månader, och uppfyllt ett arbetsvillkor inom medlemstide... Läs mer →
från a-kassan.

Du hittar en bra sammanfattning om vilka regler som gäller för utbetalning av arbetslöshetsersättning här.

Arbetsvillkor

Alla som får ersättning från a-kassan måste uppfylla arbetsvillkoret, som innebär att du måste ha arbetat antingen:

 • 80 timmar per månad i 6 månader
 • 480 timmar under 6 sammanhängande kalendermånader (minst 50 timmar/månad)

Som arbete i detta sammanhang räknas inte instegsjobb (eller andra arbeten med särskilt anställningsstöd).

Arbetsvillkoret måste uppfyllas inom ramtiden Ramtid
Ramtiden är i normalfallet de 12 månaderna närmast före arbetslösheten. Ramtiden används för ... Läs mer →
.

Avgångsvederlag

Avgångsvederlag är en ersättning som kan betalas ut när en anställning upphör och anses vara lön av Skatteverket och a-kassorna.

B

Bisyssla

Ett extraarbete som anställd eller i egen verksamhet som du har haft jämsides med ett heltidsarbete i minst 12 månader före arbetslösheten. Mer utförlig information om vad en bisyssla är finns här.

D

Dagpenning

Den ersättning per dag som du har rätt till när du är arbetslös. Högsta möjliga dagpenning är 910 kronor, ersättningen är skattepliktig och pensionsgrundande. Efter 100 ersättningsdagar Ersättningsdagar
A-kassan ersätter 5 dagar per vecka. Det går i snitt 22 ersättningsdagar på en kalendermånad. D... Läs mer →
sjunker dagpenningen till 760 kronor per dag.

Båda dessa belopp förutsätter att du uppfyller medlemsvillkoret Medlemsvillkor
12 månaders medlemskap i en a-kassa. Medlemsvillkoret gäller som ett av kraven för att få inkom... Läs mer →
, gör du inte det kan du aldrig få mer än 365 kronor per dag.

Dagsförtjänst

Din genomsnittliga arbetsinkomst per dag under ramtiden Ramtid
Ramtiden är i normalfallet de 12 månaderna närmast före arbetslösheten. Ramtiden används för ... Läs mer →
, det vill säga oftast snittet på din inkomst 12 månader innan du blev arbetslös. Provision, ob-tillägg och andra kontanta skattepliktiga inkomster räknas också som arbetsinkomst. Om du har drivit företag, läs mer om hur din lön beräknas här.

I månader du har arbetat minst 50 timmar räknas även följande förmåner med:

 • föräldrapenningförmån
 • sjukpenning
 • havandeskapspenning
 • rehabiliteringspenning
 • ersättning för vård av närstående och smittbärarpenning

Deltidsdagar

För dig som deltidsarbetar finns en begränsning på 75 ersättningsdagar Ersättningsdagar
A-kassan ersätter 5 dagar per vecka. Det går i snitt 22 ersättningsdagar på en kalendermånad. D... Läs mer →
. Det betyder att du bara kan få 75 dagar utbetalda i veckor som du delvis arbetar och delvis är arbetslös. Resten av ersättningsperiodens dagar får bara betalas ut för veckor som du inte arbetar alls. Du har då fortfarande rätt till alla dagar du har kvar i din ersättningsperiod men bara i veckor du är helt arbetslös.

E

Ersättningsdagar

A-kassan ersätter 5 dagar per vecka. Det går i snitt 22 ersättningsdagar på en kalendermånad. De flesta inkomstförsäkringar beräknar ersättningsdagar på samma vis som a-kassan.

Ersättningsperiod

En a-kasseperiod är 300 ersättningsdagar Ersättningsdagar
A-kassan ersätter 5 dagar per vecka. Det går i snitt 22 ersättningsdagar på en kalendermånad. D... Läs mer →
. Har du på dag 300 barn under 18 år, förlängs perioden automatiskt med ytterligare 150 dagar.

Varje hel eller halv arbetslös dag som du får ersättning för räknas av från perioden. Dagar som du inte får ersättning för dras inte av från din period, till exempel om du arbetar (läs även om deltidsdagar Deltidsdagar
För dig som deltidsarbetar finns en begränsning på 75 ersättningsdagar. Det betyder att du bara... Läs mer →
), är sjuk, föräldraledig, förhindrad eller liknande.

Ersättningsnivå

Ersättningsnivån är 80 % av den tidigare lönen de första 200 ersättningsdagar Ersättningsdagar
A-kassan ersätter 5 dagar per vecka. Det går i snitt 22 ersättningsdagar på en kalendermånad. D... Läs mer →
därefter 70 % i 100 dagar. Om perioden förlängs med 150 dagar på grund av att du har barn hemma, är ersättningsnivån fortsatt 70 % under dessa dagar.

G

Genomströmningstid

Genomströmningstiden är antalet veckor det tar från den första veckan du redovisar arbetslöshet på ditt kassakort till a-kassan till den vecka då ersättningen betalas ut. Ett vardagligare uttryck är handläggningstid.

Grundbelopp

Grundbelopp är ersättningen som lämnas enligt grundförsäkring Grundförsäkring
Om du har varit medlem i en a-kassa kortare tid än 12 månader kan du få max 365 kr/dag om du uppf... Läs mer →
. Du kan då få högst 365 kr per dag.

Ersättningen har inget samband med din tidigare inkomst, utan beräknas utifrån din normalarbetstid Normalarbetstid
Hur många timmar du har arbetat i snitt under ramtiden. Normalarbetstiden beräknas som det antal t... Läs mer →
.

Grundförsäkring

Om du har varit medlem i en a-kassa kortare tid än 12 månader men uppfyller arbetsvillkoret Arbetsvillkor
80 timmar per månad i 6 månader eller 480 timmar under 6 sammanhängande kalendermånader (minst 5... Läs mer →
kan du få ersättning enligt grundförsäkringen. Du kan då få högst 365 kr per dag.

Grundvillkor

Grundvillkoren är de villkor du behöver uppfylla för att få ersättning under din arbetslösa tid:

 • Kunna ta arbete om minst 3 h/dag och i genomsnitt minst 17 h/vecka.
 • Vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
 • Stå till arbetsmarknadens förfogande.

H

Hindertid

Hindertid är tid då du har ett annat hinder som gör att du inte kan få arbetslöshetsersättning Arbetslöshetsersättning
Mellan 365 och 910 kr/dag är arbetslöshetsersättning som kompenserar ditt inkomstbortfall vid arb... Läs mer →
för samma tid t.ex. arbete, semester, tillfällig föräldrapenning.

I

Inkomst

Se dagsförtjänst Dagsförtjänst
Din genomsnittliga arbetsinkomst (lön) per dag under ramtiden, d.v.s. oftast snittet på din inkom... Läs mer →
.

Inkomstbortfallsförsäkring

Om du har varit medlem i en a-kassa i 12 månader, och uppfyllt ett arbetsvillkor Arbetsvillkor
80 timmar per månad i 6 månader eller 480 timmar under 6 sammanhängande kalendermånader (minst 5... Läs mer →
inom medlemstiden, kan du få ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen. Du får då inkomstrelaterad ersättning.

Inkomstrelaterad ersättning

Om du får ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen kan du få upp till 910 kr/dag i 100 dagar upp, till ersättningsnivå Ersättningsnivå
Ersättningsnivån är 80 % av den tidigare lönen de första 200 ersättningsdagar, därefter 70 %... Läs mer →
. Därefter kan du få maximalt 760 kr/dag.

Inträdesvillkor

För att få inträde i en arbetslöshetskassa måste du förvärvsarbeta eller ha förvärvsarbetat inom a-kassans verksamhetsområde Verksamhetsområde
Den yrkeskategori du behöver tillhöra för att kunna bli medlem i en viss a-kassa. Alfakassan är ... Läs mer →
när du senast arbetade. Undantaget är Alfakassan som alla kan begära inträde i.

K

Karensdagar

Innan du kan påbörja din ersättningsperiod Ersättningsperiod
En a-kasseperiod är 300 ersättningsdagar. Har du på dag 300 barn under 18 år, förlängs period... Läs mer →
ska 7 karensdagar räknas av. Karensdagar är dagar som du annars skulle ha fått ersättning för.

Karensdagarna kan jämföras med självrisken i en försäkring, det vill säga den del man får stå för själv.

Kassakort

Kassakortet är din ansökan om arbetslöshetsersättning, där anger du hur många dagar du varit arbetslös, sjuk, på semester etc.

Du hittar några tips om kassakort här.

Kvalifikationstid

Kvalifikationstid är den tid som du måste teckna en inkomstförsäkring innan du kan bli ersättningsberättigad. Den är mellan 6-18 månader, men oftast 12 månader.

L

Lön

Se dagsförtjänst Dagsförtjänst
Din genomsnittliga arbetsinkomst (lön) per dag under ramtiden, d.v.s. oftast snittet på din inkom... Läs mer →
.

M

Medlemsvillkor

Medlemsvillkoret gäller som ett av kraven för att få inkomstrelaterad ersättning 'Inkomstrelaterad ersättning'
Max 910 kr/dag eller 760 kr/dag, dock max upp till en viss procent av din tidigare inkomst (ersättn... Läs mer →
och betyder att du ska ha varit medlem i en a-kassa i minst 12 sammanhängande månader.

Om man byter a-kassa är det därför viktigt att se till att det inte blir glapp mellan medlemsperioderna.

N

Normalarbetstid

Normalarbetstiden är hur många timmar du har arbetat i snitt. Normalarbetstiden beräknas som det antal timmar du har arbetat i genomsnitt per vecka under ramtiden Ramtid
Ramtiden är i normalfallet de 12 månaderna närmast före arbetslösheten. Ramtiden används för ... Läs mer →
.

O

Omprövning

Om du är missnöjd med arbetslöshetskassans beslut kan du begära omprövning.

R

Ramtid

Ramtiden är i normalfallet de 12 månaderna närmast före arbetslösheten. Ramtiden används för att pröva om arbetsvillkoret Arbetsvillkor
80 timmar per månad i 6 månader eller 480 timmar under 6 sammanhängande kalendermånader (minst 5... Läs mer →
är uppfyllt. Även normalarbetstiden Normalarbetstid
Hur många timmar du har arbetat i snitt under ramtiden. Normalarbetstiden beräknas som det antal t... Läs mer →
och dagsförtjänsten Dagsförtjänst
Din genomsnittliga arbetsinkomst (lön) per dag under ramtiden, d.v.s. oftast snittet på din inkom... Läs mer →
beräknas på ramtiden.

Läs också vad som gäller för att förlänga ramtiden med överhoppningsbar tid 'Överhoppningsbar tid'
Ramtiden kan förlängas och du kan därmed längre tid på dig att uppfylla t.ex. arbetsvillkoret... Läs mer →
.

S

Semester

Om du har ett deltidsarbete och är arbetslös resten av tiden har du inte rätt till arbetslöshetsersättning för dagar då du tar semester. Om du har en längre semesterledighet räknas även tjänstgöringsfria dagar som semester.

U

U1, U002 eller U017

Intyg som styrker tid som du arbetat och varit försäkrad i ett annat EU/EES-land.

Utbud

Det antal timmar du angett till Arbetsförmedlingen att du vill och kan arbeta.

V

Verksamhetsområde

Den yrkeskategori du behöver tillhöra för att kunna bli medlem i en viss a-kassa. Alfakassan är oberoende av verksamhetsområde och alla kan gå med i den.

Ö

Överhoppningsbar tid

Överhoppningsbar tid innebär att ramtiden Ramtid
Ramtiden är i normalfallet de 12 månaderna närmast före arbetslösheten. Ramtiden används för ... Läs mer →
förlängs (du får längre tid på dig att uppfylla t.ex. arbetsvillkoret Arbetsvillkor
80 timmar per månad i 6 månader eller 480 timmar under 6 sammanhängande kalendermånader (minst 5... Läs mer →
). Bedömningen sker kalendermånadsvis, antingen är en månad överhoppningsbar i sin helhet eller så ingår den i ramtiden. För att en månad ska vara överhoppningsbar ska den till minst hälften bestå av överhoppningsbar tid. Den överhoppningsbara tiden är begränsad till 5 år. Ett arbetsvillkor kan alltså som längst ligga 6 år tillbaka i tiden

Överhoppningsbar tid kan vara t.ex:

 • Styrkt sjukdom
 • Vård av eget barn som inte fyllt 2 år eller vård av adoptivbarn 2 år efter barnets ankomst till familjen.
 • Vård av eget barn som inte har fyllt 3 år eller vård av adoptivbarn i 3 år efter barnets ankomst i familjen, under förutsättning att du omedelbart före ledigheten hade ett förvärvsarbete i sådan omfattning att det motsvarar minst ett arbetsvillkor.
 • Vård av närstående med hel närståendepenning
 • Uppdrag som jour- eller familjehem
 • Föräldrapenning
 • Totalförsvarsplikt
 • Heltidsutbildning som du avslutat efter det att du fyllt 25 år. Om du inte fyllt 25 år när du avslutat heltidsutbildningen krävs att du arbetat heltid 5 månader sammanhängande någon gång innan utbildningen påbörjades. Ferierna hoppas också över om du inte har arbetat så pass mycket att arbetet kan tillgodoräknas i ett arbetsvillkor.
 • Rekryteringsbidrag
 • Särskilt anställningsstöd
 • Tid då du fått etableringsersättning
 • Tid då du följt med din make/maka alternativt sambo vid dennes arbete i utlandet, under förutsättning att makens eller makans arbetsgivare har sitt säte i Sverige och att lönen utbetalas från Sverige. I detta fall finns ingen 5-årsbegränsning av den överhoppningsbara tiden

Överklaga

Om du inte är nöjd med ett omprövningsbeslut Omprövning
Om du är missnöjd med arbetslöshetskassans beslut kan du begära omprövning.
som du fått från a-kassan kan du överklaga det till Förvaltningsrätten.

Till toppen av ordlistan