Företagare

För företagare gäller egentligen samma regler som för anställda när det gäller att få ersättning från a-kassan men definitionen av att vara arbetslös blir lite annorlunda.

Som företagare definieras man när det gäller arbetslöshetsförsäkringen enligt följande:

företagare
En person som arbetar i en näringsverksamhet som hen har ett väsentligt inflytande över.

Det tyder på att man har väsentligt inflytande om man är/har:

  • Styrelseledamot eller suppleant
  • Firmatecknare
  • VD
  • Majoritetsägare i företaget
  • Inflytandet i verksamheten som är så starkt att det ekonomiska utfallet till stor del berott på ens kompetens
Företagare eller anställd? A-kassan tar beslut.
Företagare eller anställd? A-kassan tar beslut.

Om du bara har registrerat ett företag, men aldrig bedrivit någon verksamhet i det, räknas du inte som företagare. Din a-kassa beslutar om du anses som företagare i arbetslöshetsförsäkringens mening (mer information finns i lagtexten).

Arbetslös företagare

Företagare är arbetslösa om de:

  • inte lägre äger, arbetar eller har väsentligt inflytande i företaget. Företaget är avvecklat.
  • inget arbete utförs i arbete, trots att företaget finns kvar. Företaget är vilande.

Om du har ett företag (inkl. t.ex. ett skogsbruk) vid sidan om en anställning, kan det klassas som en bisyssla eller ett deltidsföretag om du blir arbetslös. Även detta tar din a-kassa beslut om.

Vilande företag

För att räknas som arbetslös om du har kvar ditt företag, får varken du eller någon annan vidta några åtgärder. Vissa avvecklingsåtgärder kan dock vidtas utan att det påverkar din möjlighet till ersättning.

Detta kallas att företaget läggs vilande. Företaget finns kvar men inget arbete utförs i det. Företaget måste vara aktivt i minst 5 år igen, innan det kan läggas vilande igen enligt a-kassans regler. Har det inte gått tillräckligt lång tid, måste företaget avvecklas.

Avvecklat företag

Lägger du ner eller avvecklar ditt företag, måste all verksamhet ha upphört i företaget. Det ska också t.ex. avregistreras från Bolagsverket.

Lön som företagare

A-kassan räknar alltid fram vilken lön (s.k. dagsförtjänst Dagsförtjänst
Din genomsnittliga arbetsinkomst (lön) per dag under ramtiden, d.v.s. oftast snittet på din inkom... Läs mer →
) man har haft för att bestämma hur mycket ersättning du kan få i ersättning om du blir arbetslös. Om man klassas som företagare bestäms dagsförtjänsten utifrån:

Huvudregel
Den senaste taxerade inkomsten från företaget, eller
Genomsnittet av de 2 senaste föregående taxeringsåren från företaget
Alternativregel
Din inkomst från din senaste anställning, om du har haft företaget i mindre än 2 år. Du måste ha varit med i a-kassan även när du var anställd och ha uppfyllt arbetsvillkoret Arbetsvillkor
80 timmar per månad i 6 månader eller 480 timmar under 6 sammanhängande kalendermånader (minst 5... Läs mer →
både som anställd och egenföretagare.

Exempel lön företagare

Kim har drivit aktiebolag, men blir arbetslös och skriver in sig på Arbetsförmedlingen den 3 november 2014. De senaste taxerade inkomsterna ser ut så här:

Inkomstår Taxering
2013 260 000 kr
2012 365 000 kr
2011 164 000 kr

Eftersom företaget varit igång i mer än 2 år, beräknas lönen efter huvudregeln. För Kim är genomsnittet av 2011 & 2012 års taxeringar högre än taxeringen för 2013.